… vrijwillig/professioneel …

De Topa-gids die zich engageert om een dergelijke vorm van gastvrijheid te beoefenen, doet dit vrijwillig „volgens godsvrucht en vermogen (aan vrije tijd)‟. Vanuit het christelijk geloof kan dit onthaal in kerken beleefd worden als een vrijwillig engagement pro Deo (voor God), Dit impliceert dat hij zich uit eigen beweging en onbezoldigd engageert in de beurtrol van een van de kerken.

Het onthaal van particuliere bezoekers in monumentale kerken is een vorm van sociale dienstverlening. Want wie als particulier er niet toe komt om een officiële gids aan te spreken (en te betalen), zal zich gediend weten door het vrijwillige aanbod van een onthaalgids. Een dergelijk gastvrij onthaal zal des te meer van harte zijn als het echt uit vrije wil aangeboden wordt. In die zin zijn alle onthaalgidsen „gelijk‟, ongeacht het verschil qua statuut van bv. stads- of museumgids, of qua achtergrond van studie als kunst-, kerk- en stadsgeschiedenis in het bijzonder.

Een dergelijk vrijwilligerswerk impliceert dat geen bezoeker van de Topa-gids een rondleiding kan eisen, noch verwachtingen inzake taal of doelpublieksgerichtheid kan afdwingen. Daarom zal Topa enkel rondleidingen door publicaties belóven indien men zich sterk genoeg voelt om deze in het betreffende seizoen in die bepaalde kerk te kunnen waarmaken.

Bij groepsbezoeken ligt het zwaartepunt in de verhouding van aanbod en vraag anders. Indien groepen beroep doen op een gids, mits afspraken van tijdstip, duur, taal, thema‟s, doelpubliek, dan wil Topa in de mate van het mogelijke de gidsen zoeken die aan deze concrete vragen kunnen beantwoorden. Omdat hier de vraag van de bezoeker het aanbod van de onthaalgids voorafgaat, is het dan ook logisch dat er voor een dergelijke dienstverlening een billijke tegemoetkoming geboden wordt. Deze regeling (met de bijhorende verdeling tussen Topa en de gids) wordt beslist door het Topa-bestuur.

Het vrijwilligersengagement biedt geenszins een alibi voor willekeur en nog minder voor het niet nakomen van afspraken. Daarom dat elke Topa-gids gevraagd wordt de principiële doelstellingen van de Topa-onthaalgroep te ondertekenen alsook het concrete werkingsreglement van de kerken waarin hij actief is.