… vanuit een pastorale bewogenheid
namens de kerk …

De globale werking van de Topa-Onthaalgroep vormt een onderdeel van het takenpakket van de verantwoordelijke voor de dienst Toerismepastoraal van het Bisdom Antwerpen. Hij staat in voor de pastorale invulling van de dienstverlening in het toerisme alsook voor de pastorale begeleiding van de interne werking en van de medewerkers.

Een kerkgebouw behoort toe aan een kerkgemeenschap. De meeste Antwerpse kerken zijn rooms-katholiek. De eindverantwoordelijke is de plaatselijke bisschop. die de verantwoordelijkheid voor het kerkgebouw delegeert aan de pastoor of de rector. Het onthaal van de bezoekers door de Topa-gidsen gebeurt dan ook namens de plaatselijke pastorale verantwoordelijke: hetzij de pastoor voor een parochie, hetzij de rector voor een religieuze gemeenschap of kerkelijke vereniging. Het Topa-onthaal in een kerk gebeurt dan ook steeds onder de auspiciën van de officiële instanties van die kerk, in casu: de Pastoor en de Kerkfabriek.

Om de werking in een kerk beter te kunnen behartigen en om een soort groepsverbondenheid te stimuleren vormen de geïnteresseerde gidsen van de Topa-Onthaalgroep per seizoen en per kerk een eigen onthaalgroep, bij voorkeur o.l.v. een coördinator. De gidsen kunnen hun voorkeur voor een bepaalde kerk jaarlijks herzien en maken deze tijdig, bij de aanvang van het nieuwe toeristische seizoen, bekend aan de betrokken coördinator. Elke kerkonthaalgroep heeft bij de aanvang van het nieuwe seizoen een infovergadering, een eigen vormingsmoment ter plaatse en desgevallend een evaluatiemogelijkheid op het einde.

De kerkonthaalgroep is mee opgenomen in het organigram van de betrokken kerk. De gidsen van de Onthaalgroep mogen zich dan ook lid voelen van het vaste werkteam van die kerk. Voor een gedegen, vlotte en aangename werksfeer zal de betrokken kerk instaan voor een beperkte infrastructuur zoals vestiaire, sanitair, infoborden en documentatiekast.

Dat dit onthaal gebeurt „In naam van de plaatselijke kerkgemeenschap‟ moge blijken uit het feit dat de rondleidingen op verscheidene wijzen kenbaar worden gemaakt.

 • De informatie over de rondleidingen wordt
  • geafficheerd, buiten aan de ingang, aan de balie, op infoborden enz. en dit als officieel initiatief van de betrokken kerk,
  • gepubliceerd in kranten, magazines en andere media,
  • aangekondigd
   • door de onthaalgids via de microfoon
   • in de media en op de websites van Topa, de MKA en eventueel de betrokken kerk,
   • door verwijzing ernaar door de balieverantwoordelijke,
   • door individuele aanspreking in de kerk of aan de ingang.
 • De onthaalgids is herkenbaar aan een officieel herkenningsteken. Een uniform teken als een badge is noodzakelijk om als herkenbare „onthaal‟-persoon te kunnen fungeren én, indien nodig, met een zeker gezag te kunnen optreden tegen ongewenst gedrag van de bezoekers. Deze badge is persoonlijk en beperkt in tijd.

De Topa-gidsen worden door vzw Toerismepastoraal Antwerpen verzekerd tegen mogelijke werkongevallen.