… vanuit het respect van
de christelijke bewogenheid.

Al wie in een kerk te gast is, onderschrijft de eigenheid van de gewijde ruimte. Zeker wie er publiekelijk als gids optreedt deelt mee in de opdracht van de pastorale verantwoordelijken van de betreffende kerk om “er zorg voor te dragen dat er niets gebeurt dat, op welke wijze ook, niet strookt met de heiligheid van de plaats en de eerbied aan het huis Gods verschuldigd” (can. 562). M.a.w. hij zet zich in om “de netheid en de waardigheid te behouden die bij het huis van God passen” (can. 1220 §1).

Trouwens, wie zelf een kerk als „huis van God‟ of als gebedsplaats beleeft, blijft het best geplaatst om het eigen karakter van een kerk te verwoorden.

Ongeacht de eigen invulling van kerkelijkheid wil de Topa-gids doorheen een subtiele enthousiaste manier van vertellen de toeristen tot verwondering brengen niet alleen over de schoonheid, maar minstens evenzeer over de motivatie die aan de basis ligt van de religieuze kunst. Zo kan de bezoeker aanvoelen dat deze kunstschatten „eeuwig‟ zijn, in de zin dat de kernboodschap van deze christelijke kunst altijd opnieuw mensen kan aanspreken. “Kunst: eeuwige schoonheid, maar ook eeuwig actuele zingeving”

Het is echter geenszins de bedoeling om:

  • belerend te preken, laat staan anderen te willen overtuigen,
  • of onze strikt persoonlijke visie te verkondigen (vandaar het belang van wetenschappelijke, kunsthistorische vorming, zeker ook inzake iconografie en kunsttheologie).

Of de Topa-gids als christen nu rooms-katholiek, orthodox, anglicaan of protestant is, mag geen rol spelen bij de opbouw van de Onthaalgroep. Alle christenen zijn welkom in de mate dat zij in een open oecumenische geest hun respect tonen voor

  • het gemeenschappelijke christelijk geloof en voor het specifieke accent van de andere christenen
  • alsook voor het specifieke karakter van de kerkgebouwen waarin wordt rondgeleid (in Antwerpen meestal katholiek).

Zonder daarbij de eigen persoonlijke identiteit in het gedrang te brengen, stellen de onthaalgidsen zich bewust oecumenisch op, zeker bij kunstwerken met een polemische inslag.

Zoals elke sociale dienstverlening biedt ook het onthaal van toeristen aan de Topa-gids de kans tot een christelijk engagementpro Deo (voor God). Christenen engageren zich vanuit het geloof in Christus, Hij die werkelijk “het Licht van de wereld” is.

Topa wil de maandelijkse vergaderingen steeds laten bezielen door een bezinnend gebed, waarbij o.m. ingespeeld wordt op de actualiteit, bv. van het liturgische jaar.

Zo hij dat wil, kan de Topa-gids zich in de kerk, waar hij als gids actief is, ook pastoraal inzetten wanneer er op hem beroep gedaan wordt, bv.:

  • om de eredienst aan te kondigen,
  • om tijdens de eredienst voor te lezen
  • of om zelf mee voor te gaan in een publiek gebed.

E i n d e